Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Pohled do historie

Pohled do historie

První obyvatelé se na území kraje usazovali asi před 6000 lety v období neolitu v malých osadách v úrodné plzeňské kotlině. Významné osídle¬ní s vysokou kulturní úrovní představuje tzv. milavečská kultura lidí mohylových polí v mladší době bronzové.

Keltské osídlení kraje je dokumentováno jedním z nejvýše položených hradišť v Čechách – Sedlem u Sušice. První doklady o slovanském osídlení kraje pochá­zejí ze 7. století. V raném středověku (do pol. 13. století) se utváří v povodí řeky Berounky historický kraj Plzeňsko s ústředním přemyslovským hradištěm ve Staré Plzni (dnešní Starý Plzenec). Jednou z nejstarších památek v Plzni je původně románský kostelík sv. Jiří. Na území dnešního kraje zasahoval i někdejší Prácheňský kraj v povodí Otavy v Pošumaví.

Keltské osídlení kraje je dokumentováno jedním z nejvýše položených hradišť v Čechách – Sedlem u Sušice. První doklady o slovanském osídlení kraje pochá¬zejí ze 7. století. V raném středověku (do pol. 13. století) se utváří v povodí řeky Berounky historický kraj Plzeňsko s ústředním přemyslovským hradištěm ve Staré Plzni (dnešní Starý Plzenec). Jednou z nejstarších památek v Plzni je původně románský kostelík sv. Jiří. Na území dnešního kraje zasahoval i někdejší Prácheňský kraj v povodí Otavy v Pošumaví.Důležitou roli v rozvoji kraje hrály cisterciácké kláštery u Nepomuku a v Plasích, benediktinský klášter v Kladrubech a ženský premonstrátský klášter v Chotěšově. Výrazem hospodářského rozkvětu ve vrcholném stře¬dověku jsou královská města při obchodních stezkách do Bavorska – Plzeň, Klatovy, Sušice, Stříbro a Domažlice. Kraj zbohatl také z těžby kovových rud včetně zlata a stříbra.

Plzeňský kraj byl výrazně zasažen husitskou revolucí, odehrály se zde dvě slavné, pro husity vítězné bitvy: u Tachova r. 1427 a u Domažlic r. 1431. Husi¬té si původně zvolili Plzeň za své středisko – nazývané „město slunce“. Katolické síly ve městě však převládly a husité město opustili. Éra hospodářského a kulturního rozvoje v 16. století se projevila v dalším růstu královských i poddanských měst. V r. 1599, z důvodu morové epidemie v Praze a Vídni, pobýval v Plzni téměř rok Rudolf II., český král a římsko-němec¬ký císař. Hrdé město Plzeň bylo v roce 1618 poprvé a naposledy dobyto vojskem hraběte Mansfelda. Po bitvě na Bílé hoře, kdy v Evropě propukla třiceti¬letá válka, hospodářsky ožívá katolická církev. Mezi největší a nejbohatší vlastníky v kraji opět patří kláštery v Kladrubech, Plasích a Chotěšově, a to až do jejich zrušení za vlády císaře Josefa II. K pobělohorské rekatolizaci se přidávalo i sociální napětí.

V roce 1680 zachvátilo sever kraje neúspěšné rolnické povstání. Ještě známější je rebelie Chodů vedená Janem Sladkým Kozinou v roce 1693. Zásadní proměnu kraje přináší až druhá polovina 19. století, charakteri¬zovaná průmyslovou revolucí. Na Plzeňsku byla objevena vydatná ložiska černého uhlí a kaolinu. Vznikají známé Škodovy závody (1869) a Měšťanský pivovar v Plzni (1842) produkuje světoznámý plzeňský ležák Pilsner Urquell. K této době se datuje i začátek léčení v Konstantinových Lázních. V letech 1861–1876 je v kraji vybudována základní železniční síť, pod Špičákem byl vyražen nejdelší železniční tunel v Čechách. Vynálezce František Křižík v Plzni poprvé rozsvěcuje svou obloukovou lampu. Hlavními středisky českého kulturního a politického života v kraji se stávají města Plzeň, Klatovy a Domažlice. Jeden z hlavních představitelů národního obrození Josef Dobrovský pobýval často v Chudenicích, kde je mu v místním muzeu věnována expozice.

V roce 1680 zachvátilo sever kraje neúspěšné rolnické povstání. Ještě známější je rebelie Chodů vedená Janem Sladkým Kozinou v roce 1693. Zásadní proměnu kraje přináší až druhá polovina 19. století, charakteri¬zovaná průmyslovou revolucí. Na Plzeňsku byla objevena vydatná ložiska černého uhlí a kaolinu. Vznikají známé Škodovy závody (1869) a Měšťanský pivovar v Plzni (1842) produkuje světoznámý plzeňský ležák Pilsner Urquell. K této době se datuje i začátek léčení v Konstantinových Lázních. V letech 1861–1876 je v kraji vybudována základní železniční síť, pod Špičákem byl vyražen nejdelší železniční tunel v Čechách. Vynálezce František Křižík v Plzni poprvé rozsvěcuje svou obloukovou lampu. Hlavními středisky českého kulturního a politického života v kraji se stávají města Plzeň, Klatovy a Domažlice. Jeden z hlavních představitelů národního obrození Josef Dobrovský pobýval často v Chudenicích, kde je mu v místním muzeu věnována expozice.o v Chudenicích, kde je mu v místním muzeu věnována expozice.

Naposledy upravil: Beránek Filip (17.06.2010)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ