Zlatá stezka

Od středověku spojovala Čechy s Podunajím historická Zlatá stezka, která dostala jméno podle bohatství, jež přinášela. Systém tras se ustálil v podobě tří hlavních větví: prachatické, vimperské a kašperskohorské. Vydejte se i dnes po stopách těchto historických stezek a seznamte se s jedinečnou přírodou a unikátními pamětihodnostmi „Zelené střechy Evropy“.

V Bavorském lese byla síť Zlatých stezek rozšířena o historické obchodní cesty – Bavorskou cestu (107 km), Českou cestu (51,7 km), Vintířovu stezku (71,8 km) a prachatickou větev historické Zlaté stezky (39,1 km) o celkové délce 270 km. V Hornofalckém lese umožňují propojení již existující modré propojky, jako např. Nurtschweg.

Na české straně rovněž existuje hustá sít propojovacích cest. V plzeňském regionu je to sedm přeshraničních přechodů, v jižních Čechách je jich pět a k tomu dvě přiváděcí trasy. Tak je možné podle chuti a nálady přejít ze Zlaté stezky na bavorské straně na českou trasu s celkovou délkou 289 km a samozřejmě se i po této trase vrátit.

Zlatá stezka se stala mezinárodní trasou: v rámci projektu Interreg vznikla na české straně její paralela (203 km v Plzenském kraji, 86 km v jižních Čechách). Propojovací trasy spojují úseky na české straně s německou Zlatou stezkou: takto lze na celkem 13 místech překročit hranici. Na německé straně jsou k tomu využívány již stávající turistické stezky, dodatečně označené modrým „S“ a zapojené do konceptu Zlaté stezky.

Zelená střecha Evropy

Zelená střecha Evropy: tak je označováno největší souvislé lesní území střední Evropy. Táhne se od Hornofalckého lesa a Českého lesa přes Bavorský les a Šumavu. A právě tudy vede Zlatá stezka! Prochází šesti přírodními a dvěma národními parky. Je to jedinečný turistický zážitek!

„Zlatá stezka – setkávání na trase, která nemá hranic“

Projekt se zaměřuje na spolupráci v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání, resp. na problematiku interakcí lidské společnosti a přírody. Cílem je představit účastníkům projektu oblasti, které jsou přírodně cennými lokalitami a zároveň nabízejí silná historická témata či události. Pro potřeby projektu byly vybrány lokality na Zlaté stezce v Plzeňském kraji a její navazující části ve spolkové zemi Bavorsko.

Hlavním tématem projektu je environmentální výchova a osvěta se zaměřením na získávání zážitků a kladného vztahu k pohybu, historii, tradici a úcty k přírodě a předkům. Cílem je zapojit všechny věkové kategorie, tedy vč. mládeže i seniorů, nicméně hlavní pozornost bude věnována mládeži. Jednou z aktivit projektu je i pořádání kreativního kempu, kde se mládež naučí zpracovat a prezentovat výsledky své práce na sociálních sítích. Součástí je tedy i problematika komunikace a tvorby příspěvků.  

Projekt obsahuje tři typy aktivit:

1) pochody pro veřejnost po trase česko-bavorské Zlaté stezky - forma spolupráce: účast bavorských partnerů, předpokládané vedení trasy po území obou partnerských zemí

2) pochody pro žáky základních a středních škol, vč. mládežnických organizací - forma spolupráce: zapojení českých a německých studentů do společné týmové práce s edukativním obsahem

3) kreativní kemp s důrazem na problematiku sociálních sítí - forma spolupráce: účast bavorských i českých studentů, společné výstupy a prezentace

Akce je financována v rámci projektu "Zlatá stezka - setkávání na trase, která nemá hranic" je spolufinancován z Dispozičního fondu - Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020, pořadové číslo projektu: 08/17.