Západočeská galerie v Plzni

Západočeská galerie v Plzni je nejvýznamnější galerijní institucí Plzeňského kraje. Toto prestižní postavení vyplývá nejen z rozsahu a kvality sbírek, ale také ze zajímavého výstavního programu a kvalitního odborného zázemí.

Svou odbornou a vydavatelskou činností je galerie nezastupitelnou institucí v regionu a významným partnerem prestižních vědeckých institucí v ČR. Cílem programu galerie je přispět k vytváření kulturní identity města a regionu, vytvářet si znalé publikum s kultivovaným vkusem a napomáhat rozvíjení kulturní turistiky jako motivu k návštěvě města a Plzeňského kraje.

Od klasiky po kubismus

Sbírky Západočeské galerie pokrývají historické období od 14. století po současnost a vedle jednotlivých špičkových děl obsahují mimořádně kvalitní soubory umění 19. století, umění přelomu století a české moderny, zahrnující zvláště hodnotnou sbírku kubismu. Galerie vlastní díla, která patří ke zlatému fondu dějin českého výtvarného umění. Nenahraditelný význam v rámci regionu, ale rovněž v kontextu českého umění, má profilový soubor regionálního umění 19. a 20. století. Tyto sbírkové kolekce jsou dále systematicky doplňovány a dotvářeny novými akvizicemi děl.

Cenná sbírka architektury

V roce 2009 se sbírkový fond galerie rozšířil o sbírku architektury, Západočeská galerie v Plzni se tak ujala činnosti, kterou v Plzeňském kraji dosud neplnila žádná veřejná instituce. Soustavný odborný zájem o architektonické dědictví, publikační a popularizační činnost v této oblasti má mimo jiné předejít nevratným ztrátám historicky a často také umělecky cenné architektonické a urbanistické dokumentace. Klíčovým cílem Západočeské galerie v Plzni je dosáhnout veřejného zpřístupnění cenných sbírek v prostředí odpovídajícím svou architektonickou kvalitou, vybavením a službami veřejnosti standardům.

Galerie 21. století

Úkolem moderní galerie je seznámit veřejnost s tím, jaké impulsy a podněty z prostoru kulturního života ovlivnily vývoj výtvarného umění. Galerie jako klíčová regionální instituce souhrnně mapuje umělecké dění dané oblasti a na základě odborného zpracování poukazuje na souvislosti s hlavním vývojovým proudem dějin umění. Výstavní program Západočeské galerie vychází ze současných požadavků kladených na instituce tohoto typu a jejich úlohu v regionu.

Výstavní projekt celorepublikového významu představuje významný galerijní počin. Jeho základním parametrem je to, aby autor nebo téma byli reflektováni a zasazováni do kontextu dějin českého výtvarného umění prostřednictvím monografických nebo syntetických prací. Členové autorského týmu mají vysoký odborný kredit. Zápůjčky jsou vybrány tak, aby představily daného autora, příp. téma v plném rozsahu, které umožní jeho adekvátní odborné zhodnocení. Výstavní program galerie počítá s uspořádáním alespoň jedné významné výstavy se vztahem k regionu ročně.